GS Security Guard Blog

อบรมปฐมพยาบาล1_8424 0

อบรมปฐมพยาบาล

หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาล เป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี.

อบรมบุคคลมือเปล่า_4257 0

อบรมบุคคลมือเปล่า

การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ถือเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติหน้าที่.

อบรมดับเพลิง 0

อบรมการดับเพลิง

หากเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการในความรับผิดชอบ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าระงับเหตุทันที ดังนั้นการฝึกอบรมการดับเพลิงอย่างถูกวิธี จะทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ .

อบรมจับกุมบุคคล_7191 0

อบรมจับกุมบุคคล

บริษัทจัดให้มีการอบรมการจับกุมบุคคลให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกท่าน ซึ่งในการปฎิบัติงานจริงอาจมีเหตุที่ต้องทำการจับกุม อาทิ เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในสถานที่ความรับผิดชอบ มีการเข้ามาซ่อนตัวของผู้กระทำความผิดในสถานที่ความรับผิดชอบ เมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ช่วยจับกุม

อบรมจร.2_4782 0

การฝึกอบรมจราจร

การฝึกอบรมจราจรเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร วิธีการควบคุมจราจร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยให้การสัญจรคล่องตัว บริหารความคล่องตัวการจราจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.

อบรมค้นตัวบุคคล_3769 0

อบรมค้นตัวบุคคล

การค้นเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้. บุคคลนั้นครอบครอง สิ่งที่จะไปกระทำความผิด อาทิ มีอาวุธ มีอุปกรณ์ในการงัดแงะเพื่อการโจรกรรม บุคคลนั้นมีสิ่งของอยู่ในความครอบครอง ที่มาจากการกระทำความผิด อาทิ มีทรัพย์ที่ขโมยมา บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งผิดกฎหมาย อาทิ มียาเสพติดให้โทษ

อบรมกุญแจมือ_2595 0

ฝึกอบรมการใช้กุญแจมือ

การฝึกอบรมการใช้กุญแจมือถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานด้านรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมกุญแจมืออย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับการอบรมในด้านกฏหมายที่จำเป็นในการเข้าควบคุมโดยกุญแจมือ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตและอำนาจในการใส่กุญแจมือ.

อบรมใช้ตะบอง_5306 0

ฝึกการใช้ตะบองทางยุทธวิธี

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย จะมีอาวุธประจำกายคือกระบอง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการตรวจค้น การจับกุม การใช้กระบอง เป็นไปอย่างถูกวิธี บริษัทจึงจัดให้มีการอบรมการใช้ตะบองทางยุทธวิธี ซึ่งในการอบรมเน้นหลักการใช้กระบองที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง.

สายตรวจพิเศษตรวจจุด_5575 0

สายตรวจพิเศษตรวจจุด

บริษัทมีหัวหน้าชุดหรือสายตรวจพิเศษคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายตามจุดต่างๆ ตรวจตราควบคุมการทำงานและรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง  ตลอดจนเพื่อระงับเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง   ทั้งนี้ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่การแต่งกาย   เครื่องแบบ  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง.  

รปภ.ประจำหน่วยงาน_970 0

รปภ.ประจำหน่วยงาน

บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อยู่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัยอย่างสูง ซื่อสัตย์ อดทน ตรงเวลา รับประกันความเสียหาย. มีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด.