การฝึกอบรมจราจร

การฝึกอบรมจราจรเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร วิธีการควบคุมจราจร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยให้การสัญจรคล่องตัว บริหารความคล่องตัวการจราจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.

Leave a Reply