มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด (G S Security  Guard Co.,Ltd.) มีนโยบายในการบริหารงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ     พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนด    บริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานด้านต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานบริษัทรักษาความปลอดภัย เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘   จึงทำให้มีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่       ในการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด   บริษัทจึงต้องมีความเที่ยงธรรมในการจ้างงาน พนักงานในบริษัท   จัดให้มีสวัสดิการ   มีที่พักให้   มีประกันสังคม   เงินประกันความเสียหาย เงินเบิกล่วงหน้า ตลอดจนมี OT เงินทำงานวันหยุดและเงินพิเศษในช่วงเวลาสำคัญต่างๆ  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน   ทำให้พนักงานในบริษัทรักในตัวขององค์กร เกิดความภาคภูมิใจ   พึงพอใจในอาชีพของตนและปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง   เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
  2. มาตรฐานการให้บริการคุณภาพเยี่ยมที่คุณวางใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Your reliable service 24 hours a days) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วตามที่กำหนดไว้  เรามุ่งเน้นที่คุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ  ประสิทธิพลดีที่สุดของงานรักษาความปลอดภัยและงานบริการทั่วไป   ตลอดจนการตรวจสอบการทำงาน  การประเมินผล   ปรับปรุงและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดสำหรับผู้ว่าจ้าง  บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของงานบริการรักษาความปลอดภัยทุกเดือน      ทำให้ผู้ว่าจ้างวางใจได้ว่าเรามีการติดตามงานและหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นในหน่วยงาน   ทางบริษัทสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  3. มาตรฐานในการคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพ เรามีมาตรฐานในการรับบุคลากรเข้าทำงานรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด   ซึ่งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติการกระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน     โดยผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานตามความต้องการของบริษัท
  4. มาตรฐานในการฝึกอบรม เรามีมาตรฐานในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาทำงานและก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง   เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่และให้ใช้ความสามารถให้ตรงตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาให้เหมาะสมในแต่ละประเภทของธุรกิจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัย   อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี    ในการฝึกอบรมนั้นทางบริษัทได้มีการฝึกอบรมทั้งก่อนการปฏิบัติงาน   ฝึกอบรม  ณ  หน่วยงานที่ปฏิบัติจริงและหลังการปฏิบัติงาน  ตลอดจนบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ   โดยมีการฝึกอบรมทบทวนประจำปี ประจำเดือนทุกๆเดือน  ประจำสัปดาห์และประจำวัน   เพื่อตรวจสอบคุณภาพ   ศักยภาพ  ขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง  แนะแนวทางที่ถูกต้อง        เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ว่าจ้าง
  5. มาตรฐานการตรวจสอบการทำงาน มั่นใจด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพหลายชั้น (Confident with the quality check grade)  เรามีมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติและการตรวจสอบคุณภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้าไปปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน   จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยใกล้ชิดของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ   โดยมีสายตรวจพิเศษและหัวหน้าสายตรวจประจำบริษัทคอยตรวจตราควบคุมการทำงานและรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง  ตลอดจนเพื่อระงับเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง   ทั้งนี้ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่การแต่งกาย   เครื่องแบบ  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง  เมื่อมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่ผ่านมาตรฐานจะมีการแก้ไข   ปรับปรุง   ปรับเปลี่ยนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไขและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์    อีกทั้งมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่นั้นๆเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น   ทั้งยังมีการตรวจสอบทางวิทยุสื่อสาร  ตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(MOS,CCTV)  ตรวจสอบทางระบบเอกสารและตรวจสอบโดยผู้บริหาร   เพื่อให้ได้มาตรฐานและให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดแก่ผู้ว่าจ้าง
  6. มาตรฐานทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี   เรามีมาตรฐานในข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่น่าเชื่อถือ  สามารถอ้างอิงได้และมีสำนักงานที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สะดวกในการติดต่อ   นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของบริษัทผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตาม  Website, Google  และ สมุดหน้าเหลือง (Thailand Yellow Pages) รวมถึงมีการนำการติดต่อสื่อสารช่องทาง  Social Network ,Line,facebook  และ เบอร์โทรศัพท์ประจำสำนักงานบริษัทตลอด 24 ชั่วโมงเข้ามาให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง   ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถติดต่อ  ตรวจสอบบริการได้ตลอดเวลา   เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด
  7. มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อความเสียหาย (Responsibility for damage) เรามีมาตรฐานในความรับผิดชอบต่อความเสียหายในอัตราที่สูง  ซึ่งทางบริษัทมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาว่าจ้างกับผู้ว่าจ้าง    โดยมีการประเมินหลักประกันเบื้องต้นทั้งนี้จะน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น   ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน จำนวนคนที่ว่าจ้าง   อัตราความเสี่ยงและลักษณะของการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างจะให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบ