การสรรหาบุคลากร

  1. การสอบสัมภาษณ์  เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิด  ทัศนคติ  อุปนิสัย  ความถนัด  ความต้องการความก้าวหน้า  สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความพร้อมในการทำงานในด้านการรักษาความปลอดภัย
  2. การตรวจสอบประวัติและตรวจหาสารเสพติด  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติโดยส่งตรวจสอบประวัติ  ณ  กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติและต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพร้อมขอใบรับรองแพทย์มาทำการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมทั้งทางบริษัทจะตรวจหาสารเสพติดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยซ้ำทุกๆ  3  เดือน
  3. การตรวจสอบสถานะของพนังงาน  ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับภูมิลำเนาเดิมสถานที่เกิด วันเดือนปีเกิด บิดามารดา การย้ายถิ่นที่อยู่  ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวปัจจุบัน  เช่น  ที่อยู่  ที่พักอาศัย บุตร  ภรรยา  อาชีพบิดา  มารดา  รวมทั้งที่อยู่และอาชีพผู้รับรองความประพฤติ
  4. การตรวจสอบการศึกษาสถาบันเดิม  ความรู้  ความสามารถ  นิสัย  ความประพฤติส่วนตัว  ตรวจสอบบุคลิก  ลักษณะท่าทาง  ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา
  5. การตรวจสอบประวัติการทำงาน  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  การตัดสินใจ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ใบรับรองการผ่านงานและการประเมินความประพฤติจากนายจ้างเดิม
  6. การจัดทำประวัติ  ถ่ายรูป  พิมพ์ลายนิ้วมือ  ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เก็บรวบรวมไว้ประจำ     ณ สำนักงานบริษัท