อบรมค้นตัวบุคคล

การค้นเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.

  • บุคคลนั้นครอบครอง สิ่งที่จะไปกระทำความผิด อาทิ มีอาวุธ มีอุปกรณ์ในการงัดแงะเพื่อการโจรกรรม
  • บุคคลนั้นมีสิ่งของอยู่ในความครอบครอง ที่มาจากการกระทำความผิด อาทิ มีทรัพย์ที่ขโมยมา
  • บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งผิดกฎหมาย อาทิ มียาเสพติดให้โทษ

You may also like...

Leave a Reply