อบรมปฐมพยาบาล

หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาล เป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี.

Leave a Reply