นโยบายบริษัท

  1. ต้องยกระดับมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัยให้มีความมั่งคง มีมาตรสูงสุด โดยเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือจากสังคมและผู้ใช้บริการ
  2. เสริมสร้างงานรักษาความปลอดภัยและงานบริการอื่นๆ ให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนความพึงพอใจเมื่อใช้บริการและคุ้มค่าต่อการลงทุน
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ใช้วิชาชีพตลอดเวลา   เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในกานปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
  4. รักษา ส่งเสริม สนับสนุน  บุคลากรที่มีคุณภาพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเกียรติในสังคม
  5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงแห่งชาติ