พันธกิจ

  • มีหน้าที่ในอันดับแรกสุด  คือ  การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ  เสริมสร้าง สนับสนุน  ให้เกิดสภาพแวดล้อมสภาวะความปลอดภัยในสถานที่ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิ   ด้วยความเป็นมืออาชีพที่ชำนาญการ ซื่อสัตย์  และชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
  • ขอมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ อย่างเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพทุกระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลรักผิดชอบหน่วยงานหรือสถานที่ของผู้ใช้บริการ
  • ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ในการปรับปรุงพัฒนางานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ต้องค้นหาความรู้และความก้าวหน้าตามหลักวิชาการ เพื่อความทันสมัยของเทคโนโลยีและความปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ต้องสร้างขวัญกำลังใจที่ดีกับพนักงาน โดยใช้แรงงงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค
  • พร้อมขยายธุรกิจไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและแสวงหาธุรกิจใหม่ๆที่มีความเชื่อมโยงความสามารถและประสบการณ์
  • บริษัทพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมในกิจกรรรมชุมชน กิจกรรมสังคมและหน่วยงานของรัฐ