Author: admintum

บริษัทรักษาความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 0

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด ให้บริการบุคลากรพนักงาน รักษาความปลอดภัย หรือว่า รปภ. และ ยาม ที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีนั้นเอง สำหรับดูแลด้านความปลอดภัยที่มีความชำนาญการโดยเฉพาะ เราเป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันให้บริการดูแลผู้ประกอบการพื้นที่ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สำหรับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และหน้าที่ต่างๆ ในสถานประกอบการเช่น บริษัท, สถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า, สถานที่จอดรถ, ร้านค้าร้านอาหาร, โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก, หมู่บ้าน, คอนโดมิเนียม,...

อบรมปฐมพยาบาล1_8424 0

อบรมปฐมพยาบาล

หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาล เป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี.

อบรมบุคคลมือเปล่า_4257 0

อบรมบุคคลมือเปล่า

การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ถือเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติหน้าที่.

อบรมดับเพลิง 0

อบรมการดับเพลิง

หากเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการในความรับผิดชอบ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าระงับเหตุทันที ดังนั้นการฝึกอบรมการดับเพลิงอย่างถูกวิธี จะทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ .

อบรมจับกุมบุคคล_7191 0

อบรมจับกุมบุคคล

บริษัทจัดให้มีการอบรมการจับกุมบุคคลให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกท่าน ซึ่งในการปฎิบัติงานจริงอาจมีเหตุที่ต้องทำการจับกุม อาทิ เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในสถานที่ความรับผิดชอบ มีการเข้ามาซ่อนตัวของผู้กระทำความผิดในสถานที่ความรับผิดชอบ เมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ช่วยจับกุม

อบรมจร.2_4782 0

การฝึกอบรมจราจร

การฝึกอบรมจราจรเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร วิธีการควบคุมจราจร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยให้การสัญจรคล่องตัว บริหารความคล่องตัวการจราจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.

อบรมค้นตัวบุคคล_3769 0

อบรมค้นตัวบุคคล

การค้นเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้. บุคคลนั้นครอบครอง สิ่งที่จะไปกระทำความผิด อาทิ มีอาวุธ มีอุปกรณ์ในการงัดแงะเพื่อการโจรกรรม บุคคลนั้นมีสิ่งของอยู่ในความครอบครอง ที่มาจากการกระทำความผิด อาทิ มีทรัพย์ที่ขโมยมา บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งผิดกฎหมาย อาทิ มียาเสพติดให้โทษ

อบรมกุญแจมือ_2595 0

ฝึกอบรมการใช้กุญแจมือ

การฝึกอบรมการใช้กุญแจมือถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานด้านรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมกุญแจมืออย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับการอบรมในด้านกฏหมายที่จำเป็นในการเข้าควบคุมโดยกุญแจมือ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตและอำนาจในการใส่กุญแจมือ.

อบรมใช้ตะบอง_5306 0

ฝึกการใช้ตะบองทางยุทธวิธี

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย จะมีอาวุธประจำกายคือกระบอง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการตรวจค้น การจับกุม การใช้กระบอง เป็นไปอย่างถูกวิธี บริษัทจึงจัดให้มีการอบรมการใช้ตะบองทางยุทธวิธี ซึ่งในการอบรมเน้นหลักการใช้กระบองที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง.

สายตรวจพิเศษตรวจจุด_5575 0

สายตรวจพิเศษตรวจจุด

บริษัทมีหัวหน้าชุดหรือสายตรวจพิเศษคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายตามจุดต่างๆ ตรวจตราควบคุมการทำงานและรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง  ตลอดจนเพื่อระงับเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง   ทั้งนี้ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่การแต่งกาย   เครื่องแบบ  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง.