Category: การดับเพลิง

อบรมดับเพลิง 0

อบรมการดับเพลิง

หากเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการในความรับผิดชอบ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าระงับเหตุทันที ดังนั้นการฝึกอบรมการดับเพลิงอย่างถูกวิธี จะทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ .