Category: การตรวจค้น

อบรมค้นตัวบุคคล_3769 0

อบรมค้นตัวบุคคล

การค้นเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะค้นได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้. บุคคลนั้นครอบครอง สิ่งที่จะไปกระทำความผิด อาทิ มีอาวุธ มีอุปกรณ์ในการงัดแงะเพื่อการโจรกรรม บุคคลนั้นมีสิ่งของอยู่ในความครอบครอง ที่มาจากการกระทำความผิด อาทิ มีทรัพย์ที่ขโมยมา บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งผิดกฎหมาย อาทิ มียาเสพติดให้โทษ

รปภ.ตรวจค้นรถ_445 0

รปภ.ตรวจค้นรถ

ยุทธวิธีการตรวจค้นรถ ตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในยานพาหนะ ในบริเวณหรือสถานที่ของความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับป้องกันเหตุร้าย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะกระทำตามกฏหมายกำหนด มิให้ผู้ถูกตรวจค้นรู้สึกอึดอัด หรือถูกมองในแง่ร้าย.