GS Security Guard Blog

อบรมบุคคลมือเปล่า_7323 0

ตรวจปัสสาวะ รปภ

งานรักษาความปลอดภัยซึ่งรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องได้รับการยอมรับขององค์กรและบุคลากร  ดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรเป็นบุคลากรที่องค์กรสามารถมอบความไว้วางใจในการทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย  และดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลากรในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  ดังนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ไม่มัวหมองและไม่พัวพันกับสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาเป็นอาจิน ทางบริษัทจึงจัดให้มีการตรวจปัสสาวะ รปภ ทั้งหมด โดยตรวจแบบหมู่ และสุ่มตรวจเฉพาะบุคคล เป็นระยะ

รปภ.ตรวจค้นรถ_445 0

รปภ.ตรวจค้นรถ

ยุทธวิธีการตรวจค้นรถ ตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในยานพาหนะ ในบริเวณหรือสถานที่ของความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับป้องกันเหตุร้าย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะกระทำตามกฏหมายกำหนด มิให้ผู้ถูกตรวจค้นรู้สึกอึดอัด หรือถูกมองในแง่ร้าย.