Tagged: บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด

อบรมปฐมพยาบาล1_8424 0

อบรมปฐมพยาบาล

หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาล เป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี.